God Ferie
Om at leje feriehus på fyn 

FynskeFeriehuse

FynskeFeriehuse ejes og administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.
Hvad enten der er tale om en enkelt overnatning, teamoplevelser, feriepakker eller noget helt fjerde, kan du finde det her på siden.

Nedenfor er lejeaftalerne som du ligeledes vil møde til slut i bestillingsformularen når du booker.
Opstår der spørgsmål eller andet undervejs, kontakt da VisitKerteminde på tlf. 65321121 /turist(a)Kerteminde.dk

Leje af feriehuse via Fynskeferiehuse

§ 1. Lejebevis
Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Kerteminde Turistbureau (herefter KT) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den indgåede lejeaftale, omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer.

Aftaler mellem lejer og KT, der ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige.

§ 2. Deltagere / anvendelse
Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte personantal - herunder børn (over 4 år). Husdyr må kun medbringes, såfremt det fremgår af lejebeviset. Der kan ved specielle tilfælde laves en aftale med KT mod betaling af et gebyr, for at flere personer end det anførte i ejendommens beskrivelse bo i huset i lejeperioden.

§ 3. Rengøring / ansvar
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede, og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig stand. Evt. manglende oprydning ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring er obligatorisk.

Lejer er ansvarlig overfor alt, hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette KT herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra KTs side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

§ 4. Betalingsbetingelser
Ved lejeaftalens indgåelse, fremsender KT bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 50% af lejen til betaling, samt evt. ekspeditionsgebyr. Det resterende lejebeløb skal - på grund af KTs betalingsforpligtelser overfor ejer - være KT i hænde 14 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved booking senere end 14 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan KT uden varsel annullere lejeaftalen.
Ved leje af en feriebolig samme dag som lejen påbegyndes, skal det fulde beløb betales inden nøgleudlevering.

Alle priser er excl. el, varme, telefon, vand, rengøring, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt.

§ 5. Depositum
KT er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen, hvis det tydeligt står anført i forbindelse med bookingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. modregnes i depositum, men skal afregnes ved afrejsen.

§ 6. Reklamationer
Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles KT senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal KT underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf. §3.

§ 7. Afbestilling
Ved opsigelse af lejemål inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 10% af bruttolejen, dog min. kr. 500. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100%.

Ved ændring af lejemålet indtil 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr. 350. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Ved annullering tilbagebetales evt. ekspeditionsgebyr ikke.

§ 8. Force majeure
Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra KTs side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign.

§ 9. Trykfejl
KT tager forbehold for evt. billede- og trykfejl.

§ 10. Værneting
Alle tvister mellem KT og lejer, skal anlægges ved Odense Byret, der er aftalt værneting.FynskeFeriehuses generelle betingelser for online booking af overnatning

OMFANG
Nedenstående generelle betingelser er gældende for bookinger gennemført via FynskeFeriehuses online systemer, herunder booking af sommerhuse med eventuelle ekstraservices m.v.

Foruden FynskeFeriehuses egne generelle betingelser gælder derudover de enkelte sommerhusudlejeres egne bestemmelser, som anført under salgs- og forretningsbetingelser på bookingsiden.

RESERVATIONER
Enhver reservation eller booking af overnatning, som gennemføres på FynskeFeriehuses online systemer vil, såfremt den er blevet korrekt gennemført, blive bekræftet direkte på skærmen samt med en e-mail til Dem som kunde og til den pågældende overnatningsudlejer.

Denne e-mail er en bekræftelse af, at det pågældende overnatningssted er til Deres disposition i det i bookingen anførte tidsrum og til den i bookingen anførte pris.

FynskeFeriehuses påtager sig intet ansvar for fejl eller uoverensstemmelse, som måtte opstå efterfølgende, herunder afvigelser i bestillingen i forhold til Deres E-mail bekræftelse. Dette vil være et direkte anliggende mellem Dem og overnatningsstedet. Der henvises nærmere herom til afsnittet Ansvarsfritagelse- og maksimum for et eventuelt ansvar

BETALING
Såfremt intet andet er anført, sker betalingen for opholdet direkte til via betalingssiden og via ratebetaling såfremt dette er anført i lejeaftalen.

Enhver forespørgsel eller tvist omkring opholdet, er et anliggende mellem Dem og den pågældende udlejer og er dermed FynskeFeriehuse uvedkommende. Enhver tvist omkring selve betalingen af Deres ophold, er et anliggende mellem Dem FynskeFeriehuse og derved udlejeren uvedkommende.

ÆNDRING OG ANNULLERING AF RESERVATIONER
Såfremt De måtte ønske at annullere en bekræftet booking, skal dette ske direkte til FynskeFeriehuse, dvs. Kerteminde Turistbureau, dog senest 14 dage forinden opholdet, ellers ser FynskeFeriehuse sig ret til, at tage et annuleringsgebyr. Dette udgør 20% af bruttolejen, dog min. 750 kr.

Ændringer af en reservation, som eksempelvis en forlængelse af Deres ophold, kan desværre ikke foretages i booking systemet, men skal håndteres som en annullering af Deres oprindelige bestilling og en efterfølgende ny booking eller alternativt direkte hos overnatningsstedet. Såfremt overnatningsstedets annulleringsbetingelser overholdes, vil dette ikke medføre ekstra omkostninger.

PRISER
Alle priser angivet i FynskeFeriehuses systemer er opdateret direkte af overnatningsstedet selv, og er dermed overnatningsstedets egne individuelle priser. Disse priser er gældende i det øjeblik bookingen indgåes og bekræftes umiddelbart efterfølgende på e-mail.

FynskeFeriehuse påtager sig intet ansvar for rigtigheden af disse priser, idet de håndteres af overnatningsstedet selv, direkte i FynskeFeriehuses online system. Der beskrives nærmere herom i afsnittet Ansvarsfritagelse- og maksimum for et eventuelt ansvar

ANDET
Alle informationer i FynskeFeriehuses online systemer er opdateret med yderste omhu. FynskeFeriehuse påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der er sket i forbindelse med inddateringer af informationer, herunder fejl eller uoverensstemmelser, opstået på baggrund af datatransmission.

ANSVARSFRITAGELSE- OG MAKSIMUM FOR ET EVENTUELT ANSVAR
FynskeFeriehuse har indgået aftaler med overnatningsstederne om at formidle en række nøgleoplysninger omhandlende priser og ledighed (availability). Oplysningerne hidføres fra og opdateres af de enkelte overnatningssteder selv. Som følge af, at FynskeFeriehuse ikke kan validere oplysningerne eller om disse opdateres behørigt, er FynskeFeriehuse uden ansvar for om, de formidlede oplysninger er korrekte, måtte være ændret eller at de enkelte sommerhusudlejere efterfølgende disponerer anderledes. De kan derfor ikke rejse krav overfor FynskeFeriehuse uanset på hvilket grundlag et sådan krav rejses.

FynskeFeriehuse er ikke ansvarlig for forstyrrelser, manglende transmission eller nedbrud på Internettet eller hos FynskeFeriehuses Internetudbyder, uanset årsag.

Såfremt FynskeFeriehuse er ansvarlig for en hændelse, er ansvaret begrænset til et erstatningsansvar, og erstatningen kan ikke overstige kr. 2.000.

LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist i henhold til FynskeFeriehuses sytemer afgøres efter dansk ret og ved Sø og Handelsretten i København eller efter FynskeFeriehuses valg ved Deres normale værneting.

Du kan kun foretage bestilling på www.FynskeFeriehuse.dk, www.fynbooking.dk, www.visitkerteminde.dk, www.fynskeferiehuse.dk. Efter bestilling modtager du først en elektronisk ordrebekræftelse og senere et lejebevis pr e-mail.

FynskeFeriehuses handelsbetingelser

Betaling
Ved lejeaftalens indgåelse, fremsender FynskeFeriehuse bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 50 % af lejen til betaling såfremt der er tale om et feriehus, er der tale om andre overnatningstyper forfalder 100% af beløbet, samt evt. afbestillingsforsikring og ekspeditionsgebyr. Det resterende lejebeløb skal - på grund af FynskeFeriehuses betalingsforpligtelser overfor ejer - være FynskeFeriehuse i hænde 60 dage før lejeperiodens begyndelse.

Ved sen bestilling
Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan FynskeFeriehuse uden varsel annullere lejeaftalen. Ved bestilling mindre end 24 timer før ankomst, bedes rettet henvendelse til det ansvarlige bureau for at sikre, at bestillingen er blevet ekspederet.

El varme og vand
Alle priser er excl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt.

Sengelinned og morgenmad
Alle priser er excl. Sengelinned og morgenmad, med mindre det står anført på lejeaftalen. Er aftalen indgået med et Ole Lukøje B&B, er morgenmad inkl. i prisen. Dette kan afbestilles, dog kun direkte til B&B værten.

Fortrydelsesret – feriehus.
Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 17, da der er tale om køb/bestilling af indkvartering i et feriehus. Derimod er der altid mulighed for afbestilling, som gennemgås herunder.

Fortrydelsesret – B&B, Privat indkvartering, vandrehjem, hotel, kro og camping

Opsigelse
Ved opsigelse af lejemål inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, henvises til lejebetingelserne øverst på siden. Klik her.

Ændringer
Ved ændring af lejemålet indtil 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, henvises til lejebetingelserne øverst på siden. Klik her.

Annullering
Ved annullering tilbagebetales evt. ekspeditionsgebyr og forsikringspræmie ikke. Se yderligere information under lejebetingelserne. Klik her.

Afbestilling pga. sygdom / Forsikring
Vi anbefaler, der tilkøbes en Feriehuslejerforsikring eller som minimum en sygdomsafbestillingsforsikring uden selvrisiko. FynskeFeriehuse formidler salg af disse forsikringer, som tegnes hos:

Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Alle 3
DK-1790 København V

Forsikringsbetingelser
Forsikringsbetingelserne findes i menuen til venstre og fremsendes gerne på opfordring. Præmien fremgår ligeledes på hjemmesiden. Ved annullering tilbagebetales forsikringspræmien ikke.

Reklamationsret
Hvis der opstår utilfredshed, skulle der være mangler eller lign. i den lejede bolig, skal dette meddeles til overnatningsudbyderen mundtligt indenfor 48 timer fra ankomst. FynskeFeriehuse frasiger end hvert ansvar, da dette vedrører overnatningsstedet.

Forbehold
Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra FynskeFeriehuses side
som følge af almindelige force majeure, strejke m.m. eller andre forhold, som FynskeFeriehuses partnere ikke har indflydelse på.

 

  • FynskeFeriehuse
  • kerteminde